225 ම පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන දැනුවත් - රොහාන් ගුණරත්න

Can’t blame security forces and intelligence for Easter attacks – Rohan Gunaratne ‍පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ආරක්ෂක සහ බුද්ධි අංශ වලට දෝෂාරෝපනය කරන්න බෑ - රොහාන් ගුණරත්න Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA
Share:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment