ඇස් දෙක පියාගෙන අහලා බලන්න.

තාත්තා ගැන කියන මේ කථාව ඇස් දෙක පියාගෙන අහලා බලන්න. ඔබේ ඇස් වලට කඳුළු එයි.
Share:

The Wall

You need to sign in to comment