ඉස්ලාමීය වෙබ් අඩවීන්

ඉස්ලාම් දහම පිලිබදව හා එහි ඉගෙන්වීමන් පිලිබදව කථා කරන ශ්‍රී ලාංකීය වෙබ් අඩවීන් මෙහි පහතින් පෙලගස්වා ඇත. මෙහි හෙළ බසින් ඉදිරිපත් කරන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් අඩවීන් කිහිපයක් ද ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමි. Untitled 1

http://www.blog.yahamaga.com

http://www.sriquran.com

 

http://www.yayuthumaga.com

 

http://www.dawahcorner.net

 

http://www.sinhalenislam.org

 

http://www.albaiyinah.org

 

http://www.hubbunnabi.org/si

 

http://www.manaruddawa.or

 

http://www.sinhalaislam.com

 

http://www.islamlanka.net

 

http://obataislam.com

 

http://islaamaya.com

 

http://alquranaya.com

 

http://www.nabithuma.com

 

http://www.muslimithihasaya.com

 

http://muslimkanthawa.com

 

http://hadeesgrantha.com

 

http://www.saheelan.com

 

http://www.dawahcorner.net

 

http://manaruddawa.org